ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 204                                               

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko w kontekście przemysłu, ale także handlu i rolnictwa.

                                               

Biopiractwo

Biopiractwo – praktyka zawłaszczania dziedzictwa genetycznego przyrody przez wielkie koncerny, patentujące poszczególne geny i modyfikowane genetycznie organizmy, a nawet całe gatunki dzikich organizmów, np. roślin leczniczych, o których wiedzę z ...

                                               

Brygada racjonalizatorska

Brygada racjonalizatorska – zespół pracowników jednostki gospodarki uspołecznionej, któremu mogły być powierzone "ważne dla gospodarki narodowej zagadnienia techniczne z dziedziny wynalazczości”. Była to instytucja prawa Polski Ludowej.

                                               

Eurazjatycka Organizacja Patentowa

Eurazjatycka Organizacja Patentowa – organizacja regionalna działająca na podstawie Konwencji o Patencie Eurazjatyckim. Jej zadaniem jest udzielanie patentów eurazjatyckich, a oficjalnym językiem język rosyjski. Siedzibą organizacji jest Moskwa.

                                               

Europejska Organizacja Patentowa

Europejska Organizacja Patentowa, EOP, EPO, EPOrg – ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, organizacja udzielająca patentów europejskich i zrzeszająca państwa uznające na swoim terytorium płynącą z nich ochronę wynalazk ...

                                               

Klasyfikacja nicejska

Klasyfikacja nicejska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych.

                                               

Klasyfikacja wiedeńska

Klasyfikacja wiedeńska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji elementów graficznych znaków towarowych, które posiadają elementy graficzne.

                                               

Know-how

Know-how – oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i przeprowadzonych testów, o niejawnym, istotnym i określonym charakterze.

                                               

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wn ...

                                               

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (1883)

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej – umowa międzynarodowa podpisana w Paryżu 20 marca 1883, kilkakrotnie uzupełniana, zmieniona w Sztokholmie 14 lipca 1967. Ustanowiła Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej. Należy ...

                                               

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, IPEA – urząd patentowy prowadzący badania zdolności patentowej wynalazków, zgodnie z Układem o Współpracy Patentowej, w ramach procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

                                               

Międzynarodowy Organ Poszukiwań

Międzynarodowy Organ Poszukiwań – urząd patentowy wykonujący poszukiwania stanu techniki podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT. Do działania w charakterze ISA uprawnione są obecnie na podstawie um ...

                                               

Model (wzornictwo)

Model – typ, fason, rodzaj określonego przedmiotu, wyodrębniony ze względu na swoje specyficzne cechy, według określonych kryteriów i oznakowany odrębną nazwą lub symbolem, spośród innych przedmiotów danego typu i marki. Oznaczenie modelu dla gru ...

                                               

Nękanie właściciela znaku towarowego

Nękanie właściciela znaku towarowego – zgodnie z definicją określoną przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych jest to praktyka stosowana przez posiadaczy znaków towarowych wykorzystujących spory sądowe do egzekwowania swoich ...

                                               

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu innowacji i techniki, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Adresatami Olim ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Na ...

                                               

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – system ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej, mający na celu ochronę nazw tych produktów i zapewnienie ich autentyczności. Dotyczy wyrobów wytwarza ...

                                               

Patent

Patent – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną paten ...

                                               

Patent europejski

Patent europejski – patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europej ...

                                               

Pospolicenie nazw marketingowych

Pospolicenie nazw marketingowych – proces stopniowego przekształcania się nazw własnych produktu lub firmy w pospolite, używane jako synonimy nazw całej grupy produktów danego typu, np. rowery, adidasy, czy pampersy; szczególny przypadek eponimiz ...

                                               

Prawo własności przemysłowej (ustawa)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – polska ustawa normująca prawo własności przemysłowej. Ustawa określa: zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów uży ...

                                               

Projekt racjonalizatorski

Projekt racjonalizatorski – zgodnie z prawem własności przemysłowej, jeden z projektów wynalazczych spełniający warunki regulaminu racjonalizacji wprowadzonego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumi ...

                                               

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego ma za sobą długą tradycję. W Pol ...

                                               

Spór o markę Budweiser

Budweiser – marka piwa, do której prawa roszczą zarówno czeski browar Budějovický Budvar, jak i amerykański browar Anheuser-Busch należący do koncernu AB InBev. Konflikt tych dwóch przedsiębiorstw sięga 1907 roku i w krajach anglojęzycznych bywa ...

                                               

Stan techniki

Stan techniki − według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wynalazek należący do stanu techniki nie spełnia koniecznego w ...

                                               

Test trójstopniowy

Test trójstopniowy – klauzula umieszczana w aktach prawnych z zakresu prawa autorskiego, regulująca tworzenie i interpretację przepisów o wyjątkach i ograniczeniach praw autorskich. Zawarto ją w umowach międzynarodowych, dyrektywach unijnych i us ...

                                               

Topografia układu scalonego

Topografia układu scalonego – poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, dla wszystkich lub części połączeń układu scalo ...

                                               

Troll patentowy

Troll patentowy – pejoratywne określenie na podmiot, który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub też odkupuje od innych patenty dotyczące różnych rozwiązań – ta ...

                                               

Układ o współpracy patentowej

Układ o współpracy patentowej, PCT – międzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układu należą 153 państwa, przy czym stronami układu mogą być jedynie państwa, które ratyfikow ...

                                               

Wynalazek

Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W naukach inżynieryjnych i badaniach produktowych wynalazek najczęściej przybiera postać nowego urządzenia lub jego elementu, metody lub procesu, dzięki którym możliwe jest wy ...

                                               

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy – przedmiot prawa własności przemysłowej. Wzór przemysłowy jest rezultatem działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

                                               

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne z ...

                                               

Zastrzeżenia patentowe

Zastrzeżenia patentowe – cechy wynalazku definiujące zakres jego ochrony patentowej i stanowią element zarówno opisu patentowego, jak i zgłoszeniowego, który powinien zawierać co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe. Zastrzeżenia patentowe powin ...

                                               

Znak towarowy

Znak towarowy – każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i do ...

                                               

Znak towarowy powszechnie znany

Znak towarowy powszechnie znany – choć prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku powszechnie znanego, zgodnie z dominującym poglądem doktryny, utrwalonym również w orzecznictwie i stanowisku Urzędu Patentowego RP, znak towarowy aby ...

                                               

Agrafka

Agrafka – rodzaj zapinki wykonanej z drutu, której jeden koniec zahacza się za zagięcie znajdujące się na drugim końcu. Służy do szybkiego łączenia dwóch elementów tkaniny lub, w przypadku agrafki wędkarskiej, sztucznej przynęty z żyłką.

                                               

Biała laska

Biała laska – laska używana przez osoby niewidome, zarówno jako pomoc, jak i sygnał dla osób sprawnych. Tradycyjna biała laska chroni osobę niewidomą przed zderzeniem z przeszkodą pionową lub poziomą, umożliwia rozpoznanie terenu, a także sygnali ...

                                               

Brzytwa

Brzytwa – narzędzie używane kiedyś powszechnie do golenia. W kształcie przypomina ostrze noża, osadzone przegubowo w drewnianej lub plastikowej rączce. Ostrze wykonane było najczęściej ze stali wysokowęglowej, rzadziej ze stali nierdzewnej. Rączk ...

                                               

Chindōgu

Chindōgu - rzeczy wymyślone po to, aby usprawnić proste czynności. Twórcą tego terminu jest Kenji Kawakami. Twórcom chindōgu przyświeca myśl, aby produkt z pozoru użyteczny był całkowicie nieużyteczny. Przedmioty zaliczane do chindōgu muszą spełn ...

                                               

Fajerka

Fajerka – częściej fajerki, kilka wzajemnie opierających się na sobie obręczy żeliwnych, przykrywających otwór w żeliwnej płycie kuchennej. Można je zakładać i zdejmować przy pomocy pogrzebacza w kształcie haczyka, czyli hakowato zagiętego drutu ...

                                               

Firanka

Firanka – ozdobna osłona na okno, najczęściej biała, zazwyczaj z delikatnej tkaniny. Stosowana jako osłona przed wlatującymi owadami, a także, podobnie jak zasłona, ma za zadanie chronić intymność mieszkańców przed spojrzeniami przechodniów.

                                               

Folia

                                               

Gadżet

Gadżet – przyrząd, urządzenie; niewielki przedmiot, czasem niepełniący funkcji użytkowej. Gadżetami mogą być reklamówki, figurki, podstawki, przyciski do papieru, długopisy, breloczki, itp. Gadżet oznacza również nowe urządzenie techniczne o kwes ...

                                               

Golarka

Golarka elektryczna – maszynka do golenia włosów z ciała, która podczas działania wykorzystuje system ostrzy napędzanych silniczkiem elektrycznym lub elektromagnesem.

                                               

Gumka do ścierania

Gumka do ścierania została wynaleziona w 1770 roku przez odkrywcę tlenu Josepha Priestleya. Zauważył on, że kawałek kauczuku świetnie nadaje się do wycierania śladów ołówka. Grafitowy pył ściera się wraz z włókienkami celulozy, nie uszkadzając pa ...

                                               

Gumka recepturka

Gumka recepturka – cienki, gumowy bądź lateksowy, elastyczny pasek zamknięty w okrąg, służący głównie do nietrwałego spinania ze sobą przedmiotów. Obwód gumki recepturki zazwyczaj nie przekracza 25‒30 centymetrów. Gumka recepturka została wynalez ...

                                               

Kartka

Kartka – część książki, gazety, czasopisma, zeszytu lub notesu. Najczęściej jest biała i prostokątna. Może być wykonana z papieru, pergaminu, welinu albo papirusu. Jeśli jest czysta lub niezadrukowana to zwykle służy do pisania, rysowania lub dru ...

                                               

Klaser

Klaser – rodzaj albumu, w którym kolekcjonerzy umieszczają drobne, płaskie obiekty. Najczęściej stosowany do znaczków pocztowych; istnieją także klasery do monet, kopert, pocztówek, kart i podobnych obiektów.

                                               

Koksiak

Koksiak – przenośne palenisko w postaci stalowego kosza do spalania koksu, służące do ogrzania się na wolnym powietrzu. Znane ze stosowania podczas stanu wojennego w Polsce 1981–1983 przez żołnierzy i milicjantów do ogrzewania się w mrozy na post ...

                                               

Kosz (pojemnik)

Kosz – rodzaj pojemnika, plecionego najczęściej z wikliny, czyli młodych giętkich pędów odpowiednich gatunków wierzby. Rzadziej kosze wyplatane są ze słomy lub korzeni, na przykład jałowca lub świerka. Kosze znajdują szerokie zastosowanie jako wy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →