ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 213                                               

Strzałka czasu

Strzałka czasu – oznacza kierunek upływu czasu. Pojęcie wprowadzone i spopularyzowane przez brytyjskiego astrofizyka Arthura Eddingtona w 1927 roku, autora książki "The Nature of the Physical World", która została opublikowana rok później. Czas u ...

                                               

Terminator (astronomia)

Terminator – linia pomiędzy oświetloną a nieoświetloną stroną ciała niebieskiego. Definiowany jest jako zbiór punktów na powierzchni ciała niebieskiego, w których padające promienie świetlne są styczne do tej powierzchni. Linia ta pozwala rozróżn ...

                                               

Transksiężycowa transmisja laserowa

Będący w toku eksperyment transksiężycowej transmisji laserowej służy pomiarom odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, przy pomocy transmisji laserowej. Lasery na Ziemi są kierowane ku retroreflektorom, umieszczonym na powierzchni Księżyca przez ...

                                               

Twierdzenie o osobliwościach

Twierdzenie o osobliwościach – grupa różnych stwierdzeń dotyczących osobliwości, w tym kosmologicznych. W pierwotnej wersji twierdzenie to dowodziło istnienia czarnych dziur. Nie jest możliwe takie zwiększenie momentu pędu czarnej dziury, by znik ...

                                               

Urania (muza)

Urania – muza astronomii. Uchodziła za córkę boga Zeusa i tytanidy Mnemosyne oraz za siostrę: Erato, Euterpe, Kalliope, Klio, Melpomene, Polihymnii, Talii, Terpsychory. Według niektórych źródeł miała synów Linosa z Amfimarosem i Hymena. Była jedn ...

                                               

Zmienna prędkość światła

Zmienna prędkość światła – koncepcja, zgodnie z którą prędkość światła w próżni oznaczana jako c, może nie być stała. W większości przypadków w fizyce materii skondensowanej, kiedy światło przechodzi przez ośrodek, jego prędkość fazowa jest mniej ...

                                               

Zwrotnik

Zwrotnik – równoleżnik ziemski, nad którym Słońce "zawraca” w swym pozornym rocznym ruchu po niebie. Jedynie w obszarze między zwrotnikami Słońce można obserwować w zenicie. Szerokość geograficzna zwrotników jest definiowana przez nachylenie ekli ...

                                               

Zwrotnik Koziorożca

Zwrotnik Koziorożca – to równoleżnik znajdujący się na południowej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na południe wysunięte miejsce, nad którym Słońce może znajdować się w zenicie. Dzieje się tak w czasie przesilenia grudniowego, kiedy półkula ...

                                               

Zwrotnik Raka

Zwrotnik Raka – równoleżnik znajdujący się na północnej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na północ wysunięte miejsce, nad którym Słońce może znajdować się w zenicie. Dzieje się tak w czasie przesilenia czerwcowego, kiedy półkula północna jest ...

                                               

Chemia

Chemia ία chēmía, χυμεία chymeía "rozpuszczanie, stapianie") – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według któr ...

                                               

Międzynarodowy Rok Chemii

Międzynarodowy Rok Chemii 2011, IYC 2011 – rok proklamowany 63. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2008 roku. Koordynatorami obchodów są: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, zaś hasłem: Chemi ...

                                               

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od innych cząstek chemicznych np. jonów brakiem ładunku elektrycznego – jednak w fizyce kwan ...

                                               

Domieszka

Domieszka – jon lub atom obcej substancji wprowadzany do sieci krystalicznej ciała stałego w celu zmiany własności fizycznych bądź chemicznych w procesie zwanym domieszkowaniem. Proces domieszkowania można przeprowadzać podczas tworzenia substanc ...

                                               

Gaz obojętny

Gaz obojętny – gaz, który jest obojętny chemicznie i w warunkach danej reakcji chemicznej nie uczestniczy w jej przebiegu. Zwykle do gazów obojętnych zalicza się azot, dwutlenek węgla i gazy szlachetne. Wiele reakcji chemicznych wymaga przeprowad ...

                                               

Hydroliza kwasowa

Hydroliza kwasowa – w chemii organicznej, kwaśna hydroliza jest procesem, w którym kwas protonowy jest katalizatorem rozszczepianie wiązania chemicznego poprzez reakcję podstawienia nukleofilowego z dodatkiem cząsteczek wody. Na przykład przy kon ...

                                               

Inert (chemia)

                                               

Izoelektronowość

Izoelektronowość – cecha dwóch lub więcej indywiduów chemicznych polegająca na posiadaniu takiej samej liczby elektronów walencyjnych oraz takiej samej budowy cząsteczek. Związki izoelektronowe mogą być zbudowane z różnych atomów, ale ich liczba ...

                                               

Konstytucja (chemia)

Konstytucja cząsteczek chemicznych jest definiowana przez liczbę i rodzaj atomów oraz liczbę i rodzaj wiązań chemicznych, które je z sobą łączą. Związki chemiczne posiadające tę samą liczbę i rodzaj atomów, ale inaczej połączonych nie mają tej sa ...

                                               

Liczba Avogadra

                                               

Medal Garvana-Olina

Medal Garvana-Olina – nagroda przyznawana corocznie przez American Chemical Society dla kobiety, która wniosła wyróżniający wkład w rozwój chemii.

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna – coroczny międzynarodowy konkurs chemiczny, organizowany od 1968. Jest to jedna z międzynarodowych olimpiad naukowych. Pierwsze zawody odbyły się w Pradze w Czechosłowacji w 1968 z inicjatywy Czechosłowacji, Po ...

                                               

Nano-FTIR

nano-FTIR – nanospektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera – technika spektroskopii w podczerwieni umożliwiająca chemiczną i strukturalną charakteryzację takich materiałów jak: ciała stałe i półprzewodniki, materiały kompozytowe, organi ...

                                               

Oddziaływanie

Oddziaływanie − rodzaj działania, które występuje, gdy dwa lub więcej obiektów ma na siebie jakiś wpływ. Różne nauki używają słowa oddziaływanie do różnych celów.

                                               

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Chemiczna – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu chemii, organizowana od 1954. Działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ...

                                               

Płomień

Płomień – zjawisko spalania gazu, w którym zachodzą reakcje rozkładu i spalania. Paliwem w płomieniu jest zawsze gaz. Płomień nad cieczą występuje wskutek parowania tej cieczy, zaś płomień nad palącym się ciałem stałym świadczy o wydzielaniu się ...

                                               

Podobieństwo chemiczne

Podobieństwo chemiczne – pojęcie stosowane głównie w chemioinformatyce, oznaczające podobieństwo pierwiastków chemicznych i cząsteczek związków chemicznych w kontekście ich relacji struktury do właściwości. Dwa związki lub pierwiastki uznaje się ...

                                               

Medal Priestleya

Medal Priestleya – wyróżnienie nadawane przez American Chemical Society za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii. Nagroda została ustanowiona w 1922 roku. Jej patronem jest Joseph Priestley, odkrywca m. in. tlenu.

                                               

Promień atomowy

Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych. Promienie atomowe są w odróżnieniu od rz ...

                                               

Promień atomu Bohra

Promień atomu Bohra – teoretycznie obliczony, promień orbity, na której znajduje się elektron na pojedynczym atomie wodoru, w stanie podstawowym, w całkowitej próżni. Promień ten wynosi 5.2917721092 10 −11 m. Powłoce tej odpowiada energia elektro ...

                                               

Sita molekularne

Sita molekularne – materiały nanoporowate, o ściśle określonym, wąskim zakresie rozmiarów porów, które posiadają zdolność selektywnego adsorbowania cząsteczek związków chemicznych. Każdy rodzaj sit molekularnych posiada różną wielkość porów oraz ...

                                               

Sykatywa

Sykatywa, suszka – materiał przyspieszający schnięcie farb olejnych. Jako sykatywy używa się najczęściej soli kwasów pochodzących z kalafonii z metalami o zmiennym stopniu utlenienia. Biorą one udział w naturalnej polimeryzacji rodnikowej, która ...

                                               

Synergizm (chemia)

Synergizm – zjawisko wzajemnego wzmocnienia działania kilku substancji, gdy występują one razem w danym środowisku. Synergetyczne układy ekstrakcyjne stosowane są w praktyce do rozdziału różnych mieszanin i/lub selektywnego wydzielania ich składn ...

                                               

Wysalanie

Wysalanie – zmniejszenie rozpuszczalności substancji rozproszonej w roztworze na skutek dodania elektrolitu ulegającego w danym rozpuszczalniku dysocjacji. Zjawisko to polega na solwatacji kationów i anionów dodanego elektrolitu przez cząstki pol ...

                                               

Zwykła materia

Zwykła materia – rodzaj materii barionowej, materia zbudowana z atomów pierwiastków chemicznych lub ich jonów, stanowiąca, jak się szacuje na podstawie analiz astrofizycznych, ok. 4.9% gęstości masy-energii Wszechświata. Atomy i jony składają się ...

                                               

Fizyka

Fizyka – nauka przyrodnicza, zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażon ...

                                               

Agrofizyka

Agrofizyka – nauka z pogranicza agronomii i fizyki, której obiektami badawczymi są elementy agroekosystemu, badane i opisywane metodami nauk ścisłych – w szczególności fizyki. Ze względu na metodę i obiekt badawczy związek agrofizyki z biofizyką ...

                                               

Ciało (fizyka)

Ciało – termin z zakresu fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jest jako całość. W odróżnieniu od ciała fizycznego posiadającego niezerową masę spoczynkową, zbiór cząstek o masie spo ...

                                               

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery. W naukach przyrodniczych słowo cząstka zazwyczaj dotyczy obiektów o rozmiarze podobnym lub mniejszym niż rozmiar atomu. W fizyce oraz chemii słowa czą ...

                                               

Detekcja

Detekcja: demodulacja – proces odwrotny do modulacji, w wyniku którego z przebiegu zmodulowanego otrzymuje się przebieg modulujący. wykrywanie zdarzeń, np. wykrywanie ruchu obiektów, cząstek elementarnych wykrywanie dowolnych sygnałów, np. elektr ...

                                               

Ekonofizyka

Ekonofizyka – inter- i multi-dyscyplinarne podejście zajmujące się zastosowaniem metod fizyki statystycznej w szeroko-rozumianych naukach ekonomicznych. Wykorzystywane są tutaj koncepcje i metody fizyki takie jak np.: teoria macierzy przypadkowyc ...

                                               

Encyklopedia fizyki współczesnej

Encyklopedia zawiera wiedzę ogólną na poziomie szkoły średniej z okresu PRLu i wydana została jako uzupełnienie trzytomowej Encyklopedii Fizyki wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe kilka lat wcześniej. Pomysł na wydanie jej pojawił się w 1 ...

                                               

Fizyka chemiczna

Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki rozt ...

                                               

Fizyka gleby

Fizyka gleby – nauka zajmująca się badaniem fizycznych właściwości i procesów zachodzących w glebie. Fizyka gleby jest działem gleboznawstwa i zajmuje się składnikami gleby – fazą stałą składnikami mineralnymi i organicznymi, fazą ciekłą roztwore ...

                                               

Fizyka klasyczna

Fizyka klasyczna – określenie wszystkich gałęzi fizyki, które w swych badaniach z rozmaitych względów nie uwzględniają efektów kwantowych. Obejmuje między innymi: mechanika klasyczna w tym statyka i dynamika elektrodynamika klasyczna hydrodynamik ...

                                               

Fizyka komputerowa

Fizyka komputerowa – dział nauk ścisłych zajmujący się zastosowaniem komputerów i ich możliwości w badaniach fizycznych. Przedmiot jej zainteresowań można z grubsza podzielić na dwie odrębne części: doświadczalną fizykę komputerową, która zajmuje ...

                                               

Fizyka medyczna

Fizyka medyczna – dział fizyki wykorzystujący pojęcia, teorie i metody fizyczne w zastosowaniach medycznych.

                                               

Fizyka molekularna

Fizyka molekularna – dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych. W doświadczalnej fizyce mol ...

                                               

Fizykalizm

Fizykalizm – teoria filozoficzna, według której wszystkie terminy sprowadzają się do terminów fizyki. Nie zaprzecza ona, że w świecie istnieje wiele zjawisk, które po zbyt pobieżnej analizie mogą wyglądać na niefizyczne, ale wszystkie one okazują ...

                                               

Ośrodek jednorodny

Jednorodność – wykazywanie jednakowych właściwości w każdym małym obszarze objętości danej substancji w skali makroskopowej. Ciała substancje, przedmioty jednorodne wykazują jednakowe właściwości bez względu na punkt ciała, w którym dana właściwo ...

                                               

Materia (fizyka)

Ogólna teoria względności wprowadza grawitację jako obserwowany efekt krzywizny czasoprzestrzeni. Jedną z konsekwencji jest fakt, że układu obiektów o niezerowej objętości nie można traktować jak jeden obiekt fizyczny chyba że w przybliżeniu, lub ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →